Diplopia.

Previous | Next

Diplopia.

Double.exposure, downtown Toronto...